****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Секция "Физика на почвата"

Научен състав

Зав. секция: Ст.н.с. ІI ст. д-р Милена Керчева, e-mail: mkercheva@abv.bg

Ст.н.с. І ст.дсн инж. Никола Колев, e-mail: nvkolev@mail.bg

Ст.н.с. I ст. д-р инж. Йорданка Киркова, e-mail: kirkova@mail.bg

Ст.н.с. ІІ ст. дсн инж. Зорница Попова, e-mail: zornitsa_popova@yahoo.com

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Стефка Алексиева, e-mail: sgalexieva@abv.bg

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Георги Стоименов, e-mail: stoimenovg@dir.bg                  

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Красимир Пенев, e-mail: kpenev46@abv.bg 

Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Христо Стойков, e-mail: hstoykov@mail.bg 

Ст.н.с. IІ ст. д-р инж. Севдалина Манолова, e-mail: sevda-m@abv.bg

Н.с. І ст. д-р Ясен Хаджиянакиев, e-mail: yhadji@abv.bg

Н.с. І ст. д-р Катерина Донева, e-mail: caeruleus2001@yahoo.com

Н.с. І ст. Мария Костова, e-mail: mulykostova@abv.bg

Докторант: Вера Замфирова, e-mail: vera_zamfirova@abv.bg 

Докторант: Мартин Ненов, e-mail: nenov.martin@gmail.com

Научни приоритети

* Физични свойства на почвата. Индикатори за физичното състояние на почвата: физична деградация и уплътняване; почвено засушаване; повърхностно почвено преовлажняване;
* Измерване и оценка на параметри на системата почва-растение-атмосфера;
* Воден и топлинен баланс на почвата. Радиационни характеристики на почви и растителни покривки;

* Физиологични и физични индикатори за воден и температурен стрес на растенията;
* Специализирани почвено-климатични бази данни за моделиране и анализ на агроекологичните рискове;

* Калибровка, валидация и приложение на симулационни модели на системата “почва-растение-атмосфера” за оптимизиране на поливните режими, добивите и въздействието им върху околната среда;

* Загуби на добив, вода и азот, дължащи се на неравномерност при напояването по бразди.

Научно-приложна дейност

* Провеждане на моделни изследвания, методични разработки и определяне на физични показатели на почви, почвени субстрати и материали, които могат да се използват като подобрители на почвата;
* Създаване и експлоатация на фитоклиматични съоръжения за отглеждане на растения в условия на изкуствен климат. Ексергиен анализ на фитоклиматични съоръжения;
* Разработка и калибровка на апаратура за агрофизични измервания. Регулатори за автоматично поддържане на почвената влажност в саксии, зелени площи, градини и др.;

* Инструментално определяне на момента за напояване, термодинамиката на почвената влага и др.
* Оценка на влиянието на агротехнически мероприятия върху почвеното изсъхване;

* Технология за определяне на сухо- и студоустойчиви полски култури;
* Водоспестяващи и екологосъобразни технологии за напояване по бразди: непрекъснато и импулсно напояване; напояване през бразда и торене в сухата бразда на леки некапилярни почви;

* Прецизни поливни режими, съобразени с техниките за напояване и колебанията/промените на климата;

* Мелиорации на тежки, повърхностно преовлажнени почви.

Секции >>

Генезис, география и класификация на почвите

Ерозия на почвата

Химия на почвата

Агрохимия и торене

Физика на почвата

Агроекология

Микробиология на почвата

Системи на земеделие и математическо моделиране

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg