****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Секция "Микробиология на почвата"

Научен състав

Зав. секция: ст.н.с. ІІ ст. д-р Радка Донкова,

тел.: (02) 824 36 47; e-mail: radadonkova@gmail.com
ст.н.с.ІІ ст. д-р Анета Димитрова, e-mail: aneta_asd@yahoo.com
ст.н.с.ІI ст. д-р Радка Алтимирска, e-mail: radka_alt@hotmail.com
ст.н.с.ІІ ст. д-р Анна Маркова, e-mail: ana-markova@abv.bg
ст.н.с.ІІ ст. д-р Дарина Дерибеева, e-mail: encheva_boby2001@yahoo.com
ст.н.с.IІ ст. д-р Надя Калоянова, e-mail: muzuna@yahoo.com
н.с. І ст. д-р Костадинка Недялкова, e-mail: k_ned@yahoo.com
н.с. І ст. д-р Ефросина Джонова, e-mail: avramov_m@yahoo.com
н.с. І ст. д-р Галина Петкова, e-mail: evgjalek@yahoo.com

 

Научни приоритети

* Биоразнообразие и биологична активност при основни почвени различия. Микробиологични индикатори за оценка качеството на почвата;

* Изолация, идентификация и селекция на ефективни азотфиксиращи бактерии, микоризни гъби,  фосфатразлагащи, целулозоразлагащи и други микроорганизми за подобряване храненето на растенията и почвеното плодородие;

* Оптимизиране на микробиологичната дейност и запазване на микробиалното разнообразие на почвата при екологични и антропогенни въздействия;  

* Биологична азотфиксация;

* Разработване на биотехнологични средства и методи за възстановяване на продуктивността на замърсени, деградирани и нарушени земи;

* Микробиологични аспекти на трансформацията на  органичните материали и използването им в земеделието;

* Микробиологична и биологична диагностика на почвите.

Научно-приложна дейност

* Колекция от наши и чужди щамове азотфиксиращи бактерии, представителна част от която  e  включена в Световната колекция от микроорганизми;

* Ефективни азотфиксиращи, фосфатразлагащи, целулозоразлагащи микроорганизми и ендомикоризни гъби за приложение в  земеделската  практика;

* Ефективни симбиотрофни асоциции за повишаване продуктивността на основни земеделски култури;

* Ефективни двойки бактериален щам – сорт като елемент от технологиите за отглеждане на бобови култури;

* Биотехнологични методи за   подобряване качеството на компости от различни органични отпадъци;

* Микробиологични  критерии за оценка на замърсени, деградирани и нарушени почви;

* Технологични решения за подобряване на микробиологичния статус на почвите чрез биологичния метод.

Секции >>

Генезис, география и класификация на почвите

Ерозия на почвата

Химия на почвата

Агрохимия и торене

Физика на почвата

Агроекология

Микробиология на почвата

Системи на земеделие и математическо моделиране

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg