****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Секция "Генезис, география и класификация на почвите"

Научен състав

Зав. секция:  Ст.н.с. IІ ст. д-р инж.Мартин Банов,

Тел.: (02) 824 02 26; e-mail: banovm@abv.bg
Ст.н.с. I ст. д-р Методи Теохаров, e-mail: mteoharov@abv.bg
Ст.н.с. II ст. дсн Божидар Георгиев, e-mail: dr_georgiev@abv.bg
Ст.н.с. I ст. д-р Екатерина Филчева, e-mail: filcheva@itp.bg;efilcheva@abv.bg
Ст.н.с. II ст. д-р Росица Илиева, e-mail: rossitz@abv.bg
Ст.н.с. II ст. д-р Тома Шишков, e-mail: toma_shishkov@yahoo.com
Ст.н.с. II ст. д-р Венета Кръстева, e-mail: vnkrasteva@abv.bg
Ст.н.с. II ст. д-р инж. Венера Цолова, e-mail: venera_tsolova@abv.bg
Н.с. д-р Пламен Иванов e-mail, ipli@abv.bg
Н.с. Мариана Христова e-mail, marihristova@mail.bg
Д-р Зорница Митрева e-mail, zuza_na@abv.bg

Научни приоритети

* Генезис, география, диагностика и класификация на почвите;
* Процеси и режими в естествени и антропогенни почви;
* Минералогия и микроморфология на почвите;
* Характеристика и оценка на органичното вещество в почвите;
* Актуализация на базата данни за оценка на педогенетичния и агроекологичния потенциал на почвените ресурси в България;
* Характеристика и рекултивация на нарушени и замърсени почви;

* Методи за бонитация на земеделските земи;

* Усъвършенстване на методите за анализ, изследване и оценяване на почвите.

Научно-приложна дейност

* Почвена диагностика, картография и класификация;

* Корелация на почвените различия съгласно международни класификационни схеми;
* Почвена морфология, геоморфология и избор на подходящи почви за земеделски култури;
* Оценка на екологичния статус на почвите, регистриране и оценка на антропогенните въздействия;
* Характеристика и оценка на почвеното органично вещество, препоръки за ползване на различни методи и подобрители за повишаване на почвеното плодородие;
* Технологии за рекултивация на непродуктивни, замърсени и нарушени от добивната промишленост почви, технологии за оползотворяване на промишлени отпадъци и утайки;
* Бонитетна оценка на земеделските земи, агропроизводствено групиране и райониране на земеделските култури;
 
* Подобряване и популяризиране на българското и международно законодателство за почвите.

Секции >>

Генезис, география и класификация на почвите

Ерозия на почвата

Химия на почвата

Агрохимия и торене

Физика на почвата

Агроекология

Микробиология на почвата

Системи на земеделие и математическо моделиране

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg