****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Секция "Агроекология"

Научен състав

Зав. секция: Ст.н.с. I ст. д-р Димитранка Стойчева,

Tel. 8 24 76 93; е-mail: dstoicheva@abv.bg

Ст.н.с. IІ ст. д-р Петра Александрова, e-mail: petra_alexandrova@abv.bg

Ст.н.с. I ст. д-р Павел Стоянов, е-mail: P_as_stojanov @abv.bg

Ст.н.с. II ст. д-р Ангелина Микова, e-mail: an15mi11@yahoo.com

Ст.н.с. II ст. д-р Иванка Митова, e-mail: smolyanovci@abv.bg

Ст.н.с. II ст. д-р Илко Димитров, e-mail: Ilko_Dimitrov@abv.bg
Ст.н.с. II ст. д-р Емилия Атанасова,  e-mail: emi_atanasova@аbv.bg

Н.с. I ст. д-р Венелина Колева, e-mail: veni_koleva@yahoo.com

Н.с. I ст. д-р Мая Бенкова, e-mail: majaben@abv.bg

Докторант Люба Димова, e-mail: lyuba_dimova@abv.bg

Докторант Цецка Симеонова, e-mail: cecka_simeonova@abv.bg

 

Научни приоритети

* Продуктивност на агроекосистемите;
* Техногенно и технологично замърсяване на почви и ремедиация;

* Опазване на повърхностните и подземните води от замърсяване от земеделски източници;

* Агроекологични и биохимични изследвания на качеството на растителната продукция;
* Агроекологична оценка – база данни, модели, прогнози на риска от замърсяване, методи и технологии за опазване на почвите, водите и растителната продукция.

Научно-приложна дейност

* Разработване и изпитване на диференцирани технологии и отделни технологични решения за реализиране на агроекологичния потенциал на полските култури;
* Технологии за възстановяване на почви след замърсяване с нефтопродукти с цел използването им за земеделски производства;
* Екологосъобразни технологични решения за опазване на повърхностните и подземни води в уязвими зони;

* Модели за антропогенно натоварване на почвите;
* Мелиоративна схема на третиране с органо-минерални варови смеси за подобряване на неутрализационния ефект на “варуването” при драстично тежкометално замърсяване на кисели почви;
* Патентован метод за органо-минерална мелиорация на кисели и замърсени с тежки метали почви;
* Образователна програма за добри земеделски практики за предпазване на водите от замърсяване с нитрати.

Секции >>

Генезис, география и класификация на почвите

Ерозия на почвата

Химия на почвата

Агрохимия и торене

Физика на почвата

Агроекология

Микробиология на почвата

Системи на земеделие и математическо моделиране

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg