****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Секция "Химия на почвата"

Научен състав

Зав. секция: Ст.н.с. II ст. д-р Ирена Атанасова,

Тел.: 359 2 8242156; e-mail: i.d.atanassova@abv.bg

Ст.н.с. ІІ д-р Елена Златарева, e-mail: zlatareva.as@abv.bg
Ст.н.с. ІІ д-р Николай Динев, e-mail: ndinev@iss-poushkarov.org
Ст.н.с. ІІ д-р Мария Танева, e-mail: mariataneva1947@abv.bg
н.с. Наталия Живкова, e-mail: natalizivkova@yahoo.com
Лилия Станиславова – старши експерт химик, e-mail: liliastanislavova@abv.bg
Росица Сечкова - старши експерт химик, e-mail: Rosica_sechkova@abv.bg
Ясенка Минева - специалист химик, e-mail: yasenkamin@abv.bg
Ивона Никова - старши експерт еколог, e-mail: ivon@mail.bg

 

Научни приоритети

* Изследване на поведението и механизмите на взаимодействие на химичните елементи в почви, глини и глинести минерали;

* Физикохимични свойства и диагностика на почвите;

* Моделиране на биодостъпността на макро и микроелементи в системата почва-растение;

* Оценка на почвената химична и физикохимчна деградация от естествен и антропогенен характер;

* Разработване и усъвършенстване на методи, норми и технологии за контрол и мелиорация на деградирани, нарушени и замърсени почви;
* Екотоксикология, мониторинг на околната среда и оценка на риска.

Научно-приложна дейност

* Картиране на замърсяването на почвите в България;
* Земеползване и мелиорация на замърсени земи, засолени и кисели почви;

* Определяне на норми на варуване на кисели почви и характеристика на варовите материали;

* Методи за оползотворяване на отпадъчни материали като мелиоранти за кисели, засолени и замърсени почви.

Секции >>

Генезис, география и класификация на почвите

Ерозия на почвата

Химия на почвата

Агрохимия и торене

Физика на почвата

Агроекология

Микробиология на почвата

Системи на земеделие и математическо моделиране

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg