****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Секция "Агрохимия и торене"

Научен състав

 

Зав.Секция: Ст.н.с. II ст. д-р Ивайло Вълчовски,

Тел.: (02) 824-89-28; e-mail: i_valchovski@abv.bg

Ст.н.с. I ст. д-р Светла Маринова, e-mail: svetla_mar@mail.bg
Ст.н.с.ІІ ст. д-р Фотина Димитрова, e-mail: fotina45@abv.bg
Ст.н.с.ІІ ст. д-р Христина Пчеларова, e-mail: hristinakaradjova@ yahoo.com
Ст.н.с. IІ ст. д-р Евгения Тошева, e-mail: tosheva_e@mail.bg
Ст.н.с. ІІ ст. д-р Асен Станчев, e-mail: asenstanchev@abv.bg
Ст.н.с. IІ ст. д-р Веселин Кутев, e-mail: koutev@ yahoo.com
Ст.н.с. IІ ст. д-р Здравка Петкова, e-mail: petcova17@ yahoo.com
Ст.н.с. IІ ст. д-р Диляна Владева

Ст.н.с. IІ ст. д-р Евлоги Марков, e-mail: evlogi2005@abv.bg
Н.с. IІ ст., Милена Стоичкова, e-mail: miiilena_smms@abv.bg

 

Научни приоритети

* Изследване на хранителните елементи – N , P, K, Ca, Mg, Zn, B, Mo, Cu и др. в почвата и поведението им в системата почва-тор -растение. Установяване на агрохимичния статус на почвите;

* Разработване и изпитване на подходящи методи за анализ на почви и растения;
* Решаване на някои екологични проблеми, използване на органични отпадъци и компости от ферми и др.

* Разработване на методи за отстраняване вредното въздействие на химическото замърсяване на почвите и оценка на екологичния риск;
* Изпитване и оценяване на нови торови средства и материали.

Научно-приложна дейност

* Отстраняване на вредното действие на почвената киселинност и елементите –Al, Mn;

* Установяване нормите на торопотребност на почвите и създаване на съвременни модели за агрохимическо обслужване;
* Агрохимично обслужване , създаване на проекти и договори за нуждите на производителите;

* Оползотворяване на отпадъци от промишлеността и земеделието.

Секции >>

Генезис, география и класификация на почвите

Ерозия на почвата

Химия на почвата

Агрохимия и торене

Физика на почвата

Агроекология

Микробиология на почвата

Системи на земеделие и математическо моделиране

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg