****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Секция "Ерозия на почвата"

Научен състав

Зав. секция: Ст.н.с. I ст. д-р Светла Русева,

Тел.: (02) 8240-345; e-mail: svetlarousseva@gmail.com
Ст.н.с.ІІ ст.д-р Елка Цветкова, e-mail: etcvetkova@yahoo.com
Ст.н.с. I ст. д-р инж. Петър Димитров, e-mail:
pddimitrov@dir.bg
Ст.н.с.ІІ ст. д-р Виктор Крумов, e-mail:
v.kroumov.b@gmail.com
Ст.н.с.ІІ ст. д-р Христо Джоджов, e-mail:
hbdjodjov@mail.bg
Ст.н.с. IІ ст. д-р Енчо Мянушев, e-mail:
encheva_boby2001@yahoo.com
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж.Илия Малинов, e-mail:
iliamalinov@yahoo.com
Ст.н.с. IІ ст. д-р Людмила Лозанова, e-mail:
lyudmila_lozanova@abv.bg
Н.с. І ст. д-р Виолета Вътева, e-mail:
vili13@gbg.bg
Н.с. І ст. д-р Дияна Некова, e-mail:
diananekova@mail.bg

 

Научни приоритети

* Изследвания на ерозионните процеси и методи за опазване на почвите от ерозия при различни почвени, климатични и стопански условия;

* Поддържане на бази данни от ерозионни проучвания при условия на естествени и моделни дъждове;
* Разработване и поддържане на географски информационни системи за оценка на риска от водна и ветрова ерозия;
* Разработване на машини, устройства и технологии за опазване на почвите от ерозия.

Научно-приложна дейност

* Географски бази данни за оценка на риска от водна и ветрова ерозия на почвата;
* Географска информационна система за оценка и локализиране на ерозионния риск и оптимизиране на мерките за ерозионен контрол;
* Параметри на стопанския и противоерозионен ефект от прилагането на агротехнически и биологически мерки за ограничаване на ерозията;
* Модели на естествени тревни геокомпозити, приложими за бързо затревяване и укрепване на ерозирани и деградирани терени;
* Машини и приспособления за противоерозионна обработка на окопни култури, култури със слята повърхност и трайни насаждения, отглеждани на наклонени терени;
* Консултации при разработване и изпълнение на агро-екологични планове за противоерозионни практики в земеделските земи;
* Обучение на земеделски стопани и специалисти във връзка с използване на фондовете за противоерозионно земеделие.

Секции >>

Генезис, география и класификация на почвите

Ерозия на почвата

Химия на почвата

Агрохимия и торене

Физика на почвата

Агроекология

Микробиология на почвата

Системи на земеделие и математическо моделиране

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg