****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Секция "Системи на земеделие и математическо моделиране"

Научен състав

Зав. секция:  Ст.н.с. ІІ ст. д-р Мария Борисова,

Тел.: (02) 824 89 86; e-mail: m.borissova@mail.bg
Ст.н.с.І ст. дсн Иванка Стоименова, e-mail:ivanka.stoimenova@abv.bg
Ст.н.с.І ст. д-p Светла Бъчварова
, e-mail: sbachvarova@mzh.government.bg
Ст.н.с. ІІ ст. д-р Надежда Тодорова, e-mail:nadezhdat@dir.bg
Ст.н.с.ІІ ст. д-р Тотка Митова, e-mail:e-mail: tmitova@mail.bg
Ст.н.с.ІІ ст. д-р Дафина Николова, e-mail: d.t.nikolova@abv.bg
Ст.н.с. IІ ст. д-р Иван Спасов, e-mail: idspasov@abv.bg
Ст.н.с. ІІ ст. д-р Стайка Стратиева, e-mail:
stratieva_s@abv.bg
Ст.н.с.ІІ ст. д-р Валери Цветанов,
e-mail: minister@mzh.government.bg
Ст.н.с. IІ ст. д-р Росица Тончева, e-mail: rossitca_toncheva@abv
Ст.н.с.ІІ ст. д-р Анка Самалиева, e-mail: anisamalieva@abv.bg
Ст.н.с.ІІ ст. д-р Радка Кънчева, e-mail:radka_sk@abv.bg
Ст.н.с.ІІ ст. д-р Бойка Белчева, e-mail: bel2002@abv.bg

Научни приоритети

* Разработване на системи за обработка на почвата в полски сеитбообращения при различни почвено-климатични условия и съвременни направления в земеделието;
* Изграждане на икономически ефективни сеитбообращения, съобразени със структурата на културите при условията на конвенционално и биологични земеделие;
* Изменения в технологиите на интегрираната борба срещу многогодишни плевели при отглеждане на полски култури и управление на риска от замърсяване на екосистемите;
* Обособяване на икономически и енергийно ефективни технологии за отглеждане на енергийни култури;
* Разработване на интегрирана система за агротехнологична и екологоикономическа оценка и анализ на риска в зърнопроизводството.

Научно-приложна дейност

* Системи за обработка на почвата при различни почвено-климатични условия и съобразно съвременните направления в земеделието;
* Схеми на редуване, структура на културите и типове сеитбообращения за различни почвено-климатични условия и съвременни направления в земеделието;
* Технологии за фермерски стопанства при производство на зърнено-житни, зърнено-бобови, етерично-маслени и енергийни култури;
* Подходи и технологични решения за биологично земеделие;
* Технологии за интегрирана борба с многогодишни плевели при отглеждане на селскостопански култури;
* Технологични карти по култури, агротехническа оценка за състоянието на посевите и земеделските земи;
* Интегрирана база от данни и система за анализ на риска при производство на основни зърнени култури на национално и регионално нива.

Секции >>

Генезис, география и класификация на почвите

Ерозия на почвата

Химия на почвата

Агрохимия и торене

Физика на почвата

Агроекология

Микробиология на почвата

Системи на земеделие и математическо моделиране

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg