****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Отдел "Управление на човешките ресурси и собствеността"

Ръководител: Веселин Латев,

Тел: (02) 824 51 54

Отделът включва секторите "ТРЗ" и "Управление на собствеността" и изпълнява следните дейности:

* Разработва икономически разчети за приходите и разходите на Института.

* Разработва и предлага цени на научно-приложните продукти и услуги.

* Организира сключването на договори, тяхното съхранение и свързаните с това процедури.

* Разработва поименно щатно и длъжностно разписание, съгласно изискванията на нормативната уредба и ССА. 

* Отговаря за планирането и разпределението на средствата на ФРЗ.

* Разработва поименно щатно и длъжностно разписание, съгласно изискванията на нормативната уредба и ССА.

* Следи за спазването на щатната дисциплина и подготвя съвместно с "Личен състав" щатното разписание.

* Предлага вътрешните нормативни документи по заплащането на труда и следи за спазването им.

* Подготвя удостоверения за трудов стаж и пенсиониране.

* Подготвя заповеди за заплащане на труд, статистическа информация и документация.

* Съхранява ТРЗ архив чрез натоварен със заповед на Директора служител.

* Изработва справки, изсквани от ССА, Директора и Главния счетоводител, засягащи дейностите: планово-икономическа, ТРЗ и Управление на собствеността.

* Осъществява дейностите по капиталното и ремонтно строителство на сградния фонд и поддръжката на цялостните технически системи.

* Обезпечава и контролира енерго- и водопотреблението по съответните изисквания.

* Осъществява работа по поддръжка на хигиената, общите площи на сградния фонд, дворните пространства.

* Организира, подготвя за сключване, актуализира и съхранява договорите, които сключва Институтът, засягащи собствеността.

* Потготвя статистическа информация и справки за състоянието на собствеността и техническото потребление, вода и ел.енергия и др.

* Организира поддръжката и експлоатацията на автомобилния парк.

Отдели

Научен потенциал, координация и международно сътрудничество

Управление на човешките ресурси и собствеността

Опитни бази и експериментални производства

Отдел "Финансово-счетоводен"

Информационно консултантски център

 

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg