****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Отдел "Информационно-консултантски и иновационен център"

Ръководител: Ст.н.с. ІІ ст. д-р Виктор Крумов,

Тел./Факс: (02) 824 21 75

e-mail: vkroumov@iss-poushkarov.org; e-mail: v.kroumov.b@gmail.com 

Обслужва земеделското производство на територията на цялата страна, като взаимодейства със специализираните институти от системата на ССА, областните и общински служби ”Земеделие”, НССЗ и областните й звена, регионалните структури на ДФ ”Земеделие”, други поделения и служби от системата на Министерството на земеделието и храните, местните органи на управление и администрация, и осъществява преки контакти със земеделските производители.

Консултантско бюро

Ръководител: Ст.н.с. ІІ ст. д-р Асен Станчев,

Тел.: (02) 925 31 14

e-mail: asenstanchev@abv.bg;

* Координира и организира консултантската дейност на Института. Предоставя консултантска и съветваща помощ на фермери, кооперации, сдружения и други организации, свързани със земеделското производство;
* Предоставя специализирани съвети, изготвя и разпространява информационни и учебни материали, организира и провежда обучение с производители и специалисти в областта на земеделието;
* Активно разпространява и внедрява научни постижения и разработки в широката земеделска практика;

* Извършва експертни оценки и дава препоръки в областта на земеделието;
* Участва в решаването на екологични, икономически, информационни проблеми, свързани тясно с аграрното производство;
* Участва в съвместни разработки и изпълнение на проекти и програми с други ведомства в страната и сродни международни организации;* Организира създаването на демонстрационни полета и ферми;
* Предоставя съвети за потребностите от торене на земеделските култури;
* Създава, поддържа и актуализира база от данни с научно-техническа и научно приложна информация  за съвети и консултации;
* Подготвя предложения и становища по искане на държавни и други институции;
* Изготвя становища за състоянието на агрохимичния статус на производствени площи на земеделските производители при кандидатстване за финансиране по програми от ЕС;

Почвен и агрохимичен архив и главни книги от опитните полета

* Съхранява почвените карти и почвена информация (очерци), както и главните книги от опитните полета;
* Осъществява съхранението и ползването на материалите по специален ред.

Картографска лаборатория

Изготвя, обработва, дигитализира и съхранява картна информация за нуждите на Института и външни поръчители.

База с банка данни и ГИС

* Съхранява и обработва почвена, цифрова и друга информация от научноизследователската и приложна дейност на Института.
* Обслужва научната и приложна дейност.
* Извършва услуги на външни заявители.

Почвена експозиция

* Съхранява монолити от почвените типове в България.
* Осъществява нагледност и обучение.

Учебни модули

Организират се от консултантското бюро за обучение на фермери, ученици, студенти и специалисти от държавни и частни институции в областта на почвознанието, земеделието и агроекологията.

Отдели

Научен потенциал, координация и международно сътрудничество

Управление на човешките ресурси и собствеността

Опитни бази и експериментални производства

Отдел "Финансово-счетоводен"

Информационно-консултантски и иновационен център

 

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg