****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Отдел „Финансово-счетоводен”

Ръководител: Владислав Топчев,

Tел.: (02) 826 82 52; Факс: (02) 925 03 21

e-mail: vtopchev@iss-poushkarov.org

Отделът включва секторите „Счетоводство”, „Архив” и „Домакинство” и изпълнява следните дейности:

* Осъществява финансово счетоводната и бюджетна дейност на Института.

* Осчетоводява всички операции от финансово естество на Института в съответствие със Закона за счетоводството, специфичните изисквания на бюджетното финансиране и изискванията в този смисъл на ССА.

* Осъществява дейността си в съответствие със Закона за счетоводството, НСС, Националния сметкоплан, ЗКПО, ЗОДФЛ, ЗДДС и всички нормативни актове, засягащи тази дейност, и с указанията на Главния счетоводител.

* Подготвя всички справки и отчети, отнасящи се до счетоводната и бюджетна дейност на Института и изисквани от Главния счетоводител и отделите „ФС” и „Бюджет” на ССА.

* Съхранява счетоводния архив, съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

* Заприходява, съхранява и отпуска по възприет ред стоково материалните ценности и имуществото на Института.

* Извършва инвентаризации на имуществото на Института, съгласно ЗС и по указания на Главния счетоводител.

Отдели

Научен потенциал, координация и международно сътрудничество

Управление на човешките ресурси и собствеността

Опитни бази и експериментални производства

Финансово-счетоводен

Информационно консултантски център

 

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg