****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Отдел "Научен потенциал, координация и международно сътрудничество"

Ръководител на сектора: ст.н.с.I ст. д-р Димитранка Стойчева,

тел. (02) 824 76 84, e-mail: dstoicheva@abv.bg

Специалисти

Лидия Николова, тел. (02) 824 89 76, e-mail: lidia_behar@abv.bg
Тоня Попова, тел. (02) 824 89 76, e-mail:
sirius_tonia@abv.bg
Анелия Кръстанова, e-mail:
library_issnp@mail.bg
Силвия Петрова, тел. (02) 824 76 84, e-mail:
sbpp@abv.bg

Дейности, които извършва Секторът

* Подпомага научноизследователската и научно-приложна работа, административната дейност и международните контакти и сътрудничество на ИП ”Н.Пушкаров”;

* Координира дейността по научноизследователските проекти, обобщава отчетите, регистрира и съхранява научната документация;
* Организира провеждането на научни прояви: семинари, отчети, заседания, като има и протоколните задължения към тях;
* Организира, води на отчет, координира работата с докторантите и подготвя материалите за защити на докторантури, хабилитации, престепенуване на учени и други;
* Осигурява информационното обслужване на научноизследователската работа по смисъла на библиотечната дейност и информационно осигуряване;
* Съхранява годишните отчети на ИП "Н. Пушкаров" за научноизследователската, научно-приложна и финансова дейност;
* Организира международните контакти и води документацията за международните връзки и сътрудничество;
* Организира пребиваването на учени и специалисти от чужбина и координация на научната дейност и международно сътрудничество на страната и подготвя работните програми, финансирането и решаването на битовите въпроси.

Отдели

Научен потенциал, координация и международно сътрудничество

Управление на човешките ресурси и собствеността

Опитни бази и експериментални производства

Отдел "Финансово-счетоводен"

Информационно консултантски център

 

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg