****** Начало BG / Home EN ***** down *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Partners

Министерство на земеделието и храните / Ministry of Agriculture and Food

Селскостопанска академия / Agricultural Academy

Агенция по почвените ресурси / Soil Resources Agency

Национална служба за съвети в земеделието / National Agricultural Advisory Service

Министерство на образованието и науката / Ministry of Education and Science

Министерство на околната среда и водите / Ministry of Environment and Water

Изпълнителна агенция по околната среда / Executive Environmental Agency

Аграрен университет – Пловдив / Agrarian University

Русенски университет „Ангел Кънчев” / Russe University

Лесотехнически университет / University of forestry

Институт по Почвознание - Виена / Institute of Soil Science - BOKU Vienna

Институт по Агрофизика - ПАН / Institute of Agrophysics - PAN

Алтера - Вагенинген / Alterra - Wageningen

Европейско Почвено Бюро / Europena Soil Bureau

Университет Гент / Ghent University

up ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg