****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

 

 

 

Централна научноизследователска лаборатория

Ръководител лаборатория:  Ст.н.с. д-р инж. Евлоги Марков
tel: 02 824 22 97; e-mail:
evlogi2005@abv.bg

 

Дейност:
Извършва анализи на почви, растения и поливни води
 

Почви
* Агрохимични анализи - почвена реакция, съдържание на макроелементи – азот, фосфор, калий, калций и магнезий; съдържание на микроелементи – мед, цинк, желязо, манган, бор, молибден; органично вещество.
* Физични анализи - механичен състав, общи и активни карбонати.
* Химични анализи - състав на органичното вещество,сорбционен капацитет и електропроводимост.
* Екологични анализи - тежки метали, степен на вкисляване и засоляване.
 

Растения

* съдържание на макроелементи –азот, фосфор, калий, калций и магнезий;
* съдържание на микроелементи – мед, цинк, желязо, манган.
 

Води

стойности на рН, електропроводимост, съдържание на нитрати, съдържание на сулфати,съдържание на фосфати

Лаборатории

Акредитирана изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания

Централна научноизследователска лаборатория

нагоре ↑


ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg