****** Начало BG / Home EN ***** надолу ↓ *****

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ "НИКОЛА ПУШКАРОВ

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE "NIKOLA POUSHKAROV"

Акредитирана изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания

Научен състав

Ръководител Лаборатория: ст.н.с.д-р Лидия Мишева,

тел/факс (02)825 67 12, тел. (02)824 36 39, e-mail: lmisheva@abv.bg

ст.н.с. д-р Атанас Златев, тел. (02) 824 36 39, e-mail: atzlatev@abv.bg

ст.н.с. д-р Цветанка Пенова, тел. (02) 824 36 39, e-mail: cbineva@mail.bg

ст.н.с. д-р Мая Пойнарова, тел. (02) 825 67 12, e-mail: maiapoin@yahoo.com

ст.н.с. д-р Донка Станева, тел. (02) 824 36 39, e-mail: donastaneva@abv.bg

ст.н.с. д-р Иванка Йорданова,

тел. (02) 824 36 39, e-mail: ivanka.yordanova@gmail.com

Научни приоритети

* Радиоекология, биоразнообразие и биологични ресурси;
* Радиоекологично съсътояние на почвите и растителната продукция;

* Радиоекологични изследвания и оценка на качеството на растителната продукция и храните във връзка с опазване здравето на човека и почвата;

* Прилагане на съвременни аналитични методи и подходи по радиоекология на почви, растения, води и храни, като Национална референтна лаборатория;
* Систематизиране на база данни от националната мониторингова мрежа по радиоекология и радиоизотопни изследвания.

Разработки с приложен характер

* Изучаване миграцията на техногенни и естествени радионуклиди от почвата в растения, изследване натрупването им в селскостопанската продукция, в зависимост от свойствата на почвата. Разработване на начини за намаляване усвояването на радионуклиди от растенията и редуциране на ефекта от остро гама-облъчване;

* Определяне съдържанието на естествени и техногенни радионуклиди в почви, растения, води и други елементи от околната среда като част от радиоекологичния мониторинг. Изучаване поведението на радионуклидите в екосистеми от различни агроекологични райони на страната, потенциално изложени на радиоактивно замърсяване;

* Разработване, усвояване и въвеждане в лабораторната практика на съвременни методики за определяне съдържанието на радионуклиди;

* Изпитване за съдържанието на радионуклиди в почви, седиментни утайки, растителни образци, води, храни и хранителни продукти.

Лаборатории

Акредитирана изпитвателна лаборатория по радиоекология и радиоизотопни изследвания

Централна лаборатория

нагоре ↑

ИП “Н. ПУШКАРОВ”, Шосе “Банкя” 7, п.к. 1369, София 1080, България; Тел.: (02) 824 61 41; Факс: (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg
ISS "N. POUSHKAROV", 7, Shousse Bankya Str., 1080 Sofia, Bulgaria; Tel: ++359 (02) 824 61 41; Fax: ++359 (02) 824 89 37; е-mail: soil@mail.bg