МЕЖДУНАРОДНА ИЗМЕРИТЕЛНА СИСТЕМА SI


МЕРНИТЕ СИСТЕМИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И САЩ

Имперска мерна система (Великобритания)

В основата на Имперската система са положени три мерни единици, чиито стандарти се съхраняват в Лондон - ярд, фунт и галон. Понастоящем те се дефинират в отнасяне спрямо основните единици на системата SI - метър, килограм и литър. Съотношенията са както следва:

1 ярд (yard) = 0,9144 m

1 фунт (pound) = 0,453 592 37 kg

1 галон (gallon) = 4,546 09 l.

Дължина

Площ (повърхност)

12 inches = 1 foot

144 sq. inches = 1 sq. foot

3 feet = 1 yard

9 sq. feet = 1sq. yard

22 yards = 1 chain

4840 sq. yards = 1 acre

10 chains = 1 furlong

640 acres = 1 sq. mile

8 furlongs = 5280 feet =1 mile

 

 

1760 yards = 1 mile

Обем

Вместимост

1728 cu. inches = 1 cu. foot

20 fluid ounces = 1 pint

27 cu. feet = 1 cu. yard

4 gills = 1 pint

 

 

2 pints = 1 quart

4 quarts = 1 gallon = 8 pints

Маса (за обикновена стока)

Тройски мерки
(за скъпоценни метали и камъни)

437.5 grains = 1 ounce

24 grains = 1 pennyweight

16 ounces = 1 pound) = 7000 grains

20 pennyweights = 1 ounce (480 grains)

14 pounds = 1 stone

12 ounces = 1 pound (5760 grains)

8 stones = 1 hundredweight [cwt]grains)

 

 

20 cwt = 1 ton (2240 pounds)

Аптекарски мерки (за течност)

Аптекарски мерки (за тегло)

20 minims = 1 fl.scruple

20 grains = 1 scruple

3 fl.scruples = 1 fl.drachm

3 scruples = 1 drachm

8 fl.drachms = 1 fl.ounce

8 drachms = 1 ounce (480 grains)

20 fl.ounces = 1 pint

12 ounces = 1 pound (5760 grains)

   

Мерната система в САЩ

Мерни единици в САЩ са аналогични на тези във Великобритания. В основата на системата са положени мерните единици ярд, фунт, галон и бушел. Понастоящем те се дефинират в отнасяне спрямо основните единици на системата SI - метър, килограм и литър както следва: 1 ярд (yard) = 0,9144 m 1 фунт (pound) = 0,453 592 37 kg 1 галон течен (gallon liquid) = 3,785 411 784 l 1 бушел (bushel) = 35,239 070 166 l Някои от мерните единици се различават от английските (UK). По-съществените различия са следните: - 1 тон (UK) = 2240 фунта, докато 1 тон (US) = 2000 фунта; - за разлика от единните английските мерки за вместимост, американските са два вида - за твърди (сухи) и течни вещества:

Вместимост (сухи вещества)

 Вместимост (течни вещества)

2 pints = 1 quart

16 fluid ounces = 1 pint

8 quarts = 1 peck

4 gills = 1 pint

4 pecks = 1 bushel

2 pints = 1 quart

 

4 quarts = 1 gallon = 8 pints

 

 

нагоре