МЕЖДУНАРОДНА ИЗМЕРИТЕЛНА СИСТЕМА SI


ПРЕВОДНИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ЕДИНИЦИ ЗА ДЪЛЖИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Дължина е дългото измерение на всеки обект. Дължината на нещо е разстоянието между краищата му, линейното му протежение, измерено от край до край. Различава се от височина, която е вертикално протежение, както и от ширина, което е разстоянието между двете страни на обекта, мерено перпендикулярно на дължината. Във физиката и инженерните науки думата "дължина" се използва като синоним на "разстояние" и се означава като l или L.

Основна единица за дължина в система SI е метър (m), чиято съвременна дефиниция е чрез скоростта на светлината. Това е дължината на пътя, изминат от светлината за 1/299 792 458 част от секундата. Нейни производни са  дециметър (dm),  сантиметър (cm),  милиметър (mm) и километър (km). Извънсистемни единици в представената таблица 1 са микрон (μ =  μm), нанометър (nm), Ангстрьом (Å), ярд (yd), фут (ft), инч (in) и миля (mi).

1 светлинна година (light year - ly) = 9,460523.1012 km = 9,460523.1015 m =  5,878496.1012 mi = 0,306595 астрономични Парсека (pc) = 63239.708843 астрономични единици (Ua)

1 астрономична единица (Ua) = 1,495978.108 km = 1,495978.1011 m = 9,295577.107 mi = 0,000005 pc = 0,000016 ly

1 парсек (pc) = 3,085678.1013 km = 3,085678.1016 m = 1,917351.1013 mi = 3,261636 ly =  206264,88261 Ua

Таблица 4 Преводни коефициенти на единици за дължина от системите SI, CGS и някои Британски единици

 

m

dm

cm

mm

μm

nm

Å

yd

ft

in

km

mi

m

1

10

102

103

106

109

1010

1,0936

3,2808

39,3701

10-3

6,21.10-4

dm

0,1

1

10

102

105

108

109

0,1094

0,3281

3,9370

10-4

6,21.10-5

cm

10-2

0,1

1

10

104

107

108

1,09.10-2

3,28.10-2

0,3937

10-5

6,21.10-6

mm

10-3

10-2

0,1

1

103

106

107

1,09.10-3

3,28.10-3

3,94.10-2

10-6

6,21.10-7

μm

10-6

10-5

10-4

10-3

1

103

104

1,09.10-6

3,28.10-6

3,94.10-5

10-9

6,21.10-10

nm

10-9

10-8

10-7

10-6

10-3

1

10**

1,09.10-9

3,28.10-9

3,94.10-8

10-12

6,21.10-13

Å

10-10

10-9

10-8

10-7

10-4

0,1*

1

1,09.10-10

3,28.10-10

3,94.10-9

10-13

6,21.10-14

yd

0,9144

9,14

91,44

9,14.102

9,14.105

9,14.108

9,14.109

1

3

36

9,14.10-4

5,68.10-4

ft

0,3048

3,05

30,5

3,05.102

3,05.105

3,05.108

3,05.109

0,3333

1

12

3,05.10-4

1,89.10-4

in

2,54.10-2

0,25

2,54

25,4

2,54.104

2,54.107

2,54.108

2,78.10-2

8,33.10-2

1

2,54.10-5

1,58.10-5

km

103

104

105

106

109

1012

1013

1,09.103

3,28.103

3,94.104

1

0,62

mi

1,61.103

1,61.104

1,61.105

1,61.106

1,61.109

1,61.1012

1,61.1013

1,76.103

5,28.103

6,34.104

1,6093

1

Примерно изчисление:

Преводен коефициент за превръщане на Å в nm е 0,1*, което означава, че стойността в Å трябва да се умножи по 0,1, за да се превърне в nm. Ако е получена стойност, например 25 Å, то 25.0,1 = 2,5 nm.

Преводен коефициент за превръщане на nm в Å е 10**, което означава, че стойността в nm трябва да се умножи по 10, за да се превърне в Å. Ако е получена стойност, например 2,5 nm, то 2,5.10 = 25 Å.

   

 

нагоре