МЕЖДУНАРОДНА ИЗМЕРИТЕЛНА СИСТЕМА SI


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕВОДНИ КОЕФИЦИЕНТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

В таблица 8 – приложение 5 са представени и допълнителни преводни коефициенти на единици за добив, специфична повърхност, налягане, температура, енергия, работа, количество топлина, транспирация и фотосинтеза, концентрация, водно съдържание, радиоактивност и др.

Таблица 8 Преводни коефициенти на единици за маса от системите SI, CGS и някои Британски единици

За преизчисляване на колона 1 в колона 2 се умножва по:

Колона 1
SI единици

Колона 2
не-SI единици

За преизчисляване на колона 2 в
колона 1 се
умножва по:

Преводни коефициенти на единици за добив и скорост

0,893

kg/ha

Паунд на акър, lb/acre

1,12

7,77.10-2 

kg/m3

Паунд на бушел, lb/bu

12,87

1,49.10-2

kg/ha

Бушел на акър, 60 lb

67,19

1,59.10-2 

kg/ha

Бушел на акър, 56 lb

62,71

1,86.10-2

kg/ha

Бушел на акър, 48 lb

53,75

0,107 

L/ha

Галон на акър

9,35

893

t/ha

Паунд на акър, lb/acre

1,12.10-3

893

Мегаграм на хектар, Mg/ha

Паунд на акър, lb/acre

1,12.10-3

0,446

Мегаграм на хектар, Mg/ha

Тон (2000 lb) на акър, t/acre

2,24

2,24  

m/s

mi/h

0,447

Преводни коефициенти на единици за специфична повърхност

10 

m2/kg

cm2/g

0,1

1000

m2/kg

mm2/g

0,001

Преводни коефициенти на единици за налягане

9,90  

мегапаскал, MPa (106 Pa)

атмосфера

0,101

10  

мегапаскал, MPa (106 Pa)

бар

0,1

Mg/m3

g/cm3

1

2,09.10-2

паскал, Pa

lb/ft2

47,9

1,45.10-4

паскал, Pa

lb/in2

6,90.103

Преводни коефициенти на единици за температура

1,00 (K - 73) 

Kelvin, K

Celsius, oC

1,00 (oC + 273)

(9/5 oC) + 32

Celsius, oC

Fahrenheit, oF

5/9 (oF – 32)

Преводни коефициенти на единици за концентрация

1

Сантимол на килограм,
cmol/kg

Милиграмеквиваленти на
100 грама, meq/100g,

1

0,1

g/kg

%

10

mg/kg

ppm

1

Преводни коефициенти на единици за транспирация и фотосинтеза

3,60.10-2

mg/m2.s 

g/dm2.s

27,8

5,56.10-3

(H2O), mg/m2.s

(H2O), μmol/cm2.s

180

10-4

mg/m2.s

mg/cm2.s

104

35,97

mg/m2.s

mg/dm2.h

2,78.10-2

Измерване на водата

9,73.10-3

m3

Акър-инчове, acre-in

102,8

9,81.10-3

m3/h

ft3/s

101,9

4,40

m3/h

(U.S.), gal/min

0,227

8,11

Хектар-метри, ha-m

Акър-фут

0,123

97,28

Хектар-метри, ha-m

Акър-инчове

1,03.10-2

8,1.10-2

Хектар-сантиметри, ha-cm

Акър-фут

12,33

Конверсия на елементите в оксиди и обратно

 

елементи

оксиди

 

2,29

P

P2O5

0,437

1,20

K

K2O

0,830

1,39

Ca

CaO

0,715

1,66

Mg

MgO

0,602

Радиоактивност

2,7.10-11

Бекерел, Bq

Кюри, Ci

3,7.1010

2,7.10-2

Bq/kg

pCi/g

37

100

gray, Gy

rad, rd

0,01

100

sievert, Sv

rem

0,01

Електричество и магнетизъм

10

Сименс на метър, S/m

mmho/cm

0,1

104

Тесла, T

Гаус, G

10-4

Енергия, работа и количество топлина

9,52.10-4

Джаул, J

Британска термична
единица, Btu

1,05.103

0,239

Джаул, J

калория, cal

4,19

107

Джаул, J

erg

10-7

0,735

Джаул, J

Foot-pound

1,36

2,387.10-5

J/m2

cal/cm2

4,19.104

105

нютон, N

dyne

10-5

1,43.10-3

Ват на m2, W/m2

cal/cm2.min

698

нагоре