МЕЖДУНАРОДНА ИЗМЕРИТЕЛНА СИСТЕМА SI


ПРЕВОДНИ КОЕФИЦИЕНТИ НА ЕДИНИЦИ ЗА ОБЕМ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обем е количествения израз на това каква част от пространството заемат обектите (телата). Близко понятие е вместимост (полезен обем), показващо обема на най-големия възможен обект в дадена опаковка. Едномерните обекти (например линия) и двумерните обекти (например квадрат) имат нулев обем в триизмерното пространство. Мерната единица за обем в Международната система единици (SI) е кубически метър и се означава с м3 (на латиница m3) или куб.м. Литърът днес е приет за специално наименование на 1 кубичен дециметър, но не се използва при много прецизни измервания.

Британските мерки са били стандартизирани много пъти. Последният стандарт преди въвеждането на метричната система се основава на т.нар. имперски галон (Imperial gallon). Единиците на негова база са:

Британска течна унция (UK fl. oz.) ≈ 28,4 мл (обем, заеман от една тегловна унция вода при конкретни условия);

Британска пинта (UK pint) = 20 течни унции ≈ 568 мл;

Британска кварта(UK quart) = 40 унции = 2 пинти ≈ 1,137 л;

Британски галон (UK gallon) = 160 унции = 4 кварти ≈ 4,54609 л.

В САЩ освен мерките кубичен инч, кубичен фут и кубичен ярд (производни от линейните мерки инч, фут и ярд) се използват и т.нар. Английски мерки. Имената им са същите като на имперските мерки, но е възприет по-стар стандарт британски мерки (т.нар. Wine Gallon), предшестващ имперската стандартизация от 1824 г. В резултат мерките носят същите имена, но имат друго количествено измерение. Също така съществуват две групи мерки за насипни и течни материали, което от своя страна изисква пояснение към почти всяко наименование. Това налага почти винаги да се посочва дали се има предвид британската (UK) или щатската (U.S.) мярка и по-рядко дали "течната" (за течности) или "сухата" (за насипни материали) единица.

Мерки за течни материали 

1 миним (minim, min; като обозначението за минута) = 1/480 от течна унция ≈ 61,612 мкл (µL)

1 течен драм (fl dr) = 1/8 от течна унция = 60 минима ≈ 3,697 мл

1 течна унция САЩ (U.S. fl oz) = 1/128 от галон САЩ = 8 течни драма САЩ ≈ 29,574 мл

1 джил (gi) = 7,21875 куб. инча = 4 течни унции САЩ ≈ 118,294 мл

1 чаша САЩ = 2 джила САЩ = 8 течни унции САЩ ≈ 236,588 мл

1 течна пинта САЩ (U.S. fl pt) = 2 чаши = 4 джила = 16 течни унции ≈ 473,176 мл

1 пета (1/5 галон САЩ) = 25,6 течни унции САЩ ≈ 757,082 мл

1 (течна) кварта САЩ (U.S. fl qt) = 2 течни пинти САЩ = 32 течни унции САЩ ≈ 0,946353 л

1 (течен) галон САЩ (U.S. gal) = 231 куб. инча = 4 течни кварти САЩ = 128 течни унции САЩ = 3,785411784 л

Докато британските (имперски) галон, кварта и пинта са по-големи от тези на САЩ, то течната унция на САЩ е по-голяма от британската. Разликата идва от съотношението между унция и пинта, което е 1:16 в САЩ и 1:20 при имперските мерки.

Някои от тези мерки са предефинирани в метрично измерение - напр. 1 (нова) чаша = 240 мл, а след 1973 г. 1 пета = 750 мл. Въпреки това една бутилка безалкохолна напитка е 8 fl. oz (236,588 мл), а не 250 мл, както европейците са свикнали.

Мерки за насипни материали 

1 суха пинта САЩ (pt) ≈ 550,610 мл

1 (суха) кварта САЩ (qt) = 2 сухи пинти ≈ 1,101 л

1 (сух) галон (gal) = 4 (сухи) кварти = 268,8025 in3 = 4,4048428032 л

1 пек (pk) = 8 (сухи) кварти = 2 (сухи) галона ≈ 8,81 л

1 бушел (bu) = 2150,42 куб. инча = 4 пека ≈ 35,239 л

Таблица 6 Преводни коефициенти на единици за обем от системите SI, CGS и някои Британски единици

 

m3 cm3 km3 L bushel gallon quart pint fluid ounce
m3 1 106 10-9 103 27,4961 2,20.102 8,80.102 1,76.103 3,52.104
cm3 10-6 1 10-15 10-3 2,75.10-5 2,20.10-4 8,80.10-4 1,76.10-3 3,52.10-2
km3 109 1015 1 10-12 2,75.1010 2,20.1011 8,80.1011 1,76.1012 3,52.1013
L 10-3 103 1012 1 2,75.10-2 0,2200 0,8799** 1,7598 35,1950
bushel (bu)1 3,64.10-2 3,64.104 3,64.10-11 36,3688 1 8 32 64 1,28.103
gallon (gal)2 4,55.10-3 4,55.103 4,55.10-12 4,5561 0,1250 1 4 8 1,60.102
quart  (qt) 1,14.10-3 1,14.103 1,14.10-12 1,1365* 3,12.10-2 0,2500 1 2 40
pint (pt) 5,68.10-4 5,68.102 5,68.10-13 0,5683 1,56.10-2 0,125 0,5 1 20
fluid ounce (oz) 2,84.10-5 28,4131

2,84.10-14

0,0284 7,81.10-4 6,25.10-3 2,50.10-2 5,00.10-2 1

1 понастоящем bushel се третира по-скоро като мярка за тегло, производна на стандартизирано обемно тегло, и е различна за различните видове селскостопански култури.

2 1 галон (САЩ) = 0,83268 галона (Брит.)

Примерно изчисление:

Преводен коефициент за превръщане на quart в L е 1,1365*, което означава, че стойността в quart трябва да се умножи по 1,1365, за да се превърне в L. Ако е получена стойност, например 25 quart, то 25.1,1365 = 28,41 L.

Преводен коефициент за превръщане на L в quart е 0,8799**, което означава, че стойността в L трябва да се умножи по 0,8799, за да се превърне в quart. Ако е получена стойност, например 28,41 L, то 0,8799. 28,41= 25 quart.

   
нагоре